رنـــــــدکــــــده
ورود برای عموم به صرف یک فنجان قهوه قند پهلو آزاد است 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
جلسه ی امروز هم در سالن غزل برگزار شد

پیامک دعوت نامه:

ای که هستید یک نویسنده
شاعری طنزگوی وداننده
کل اعضای انجمن روزی
هرکجا بوده ایم پراکنده
یک به یک از من وتو دعوت شد
بابیانی قشنگ و زیبنده
هر کسی بوده غایب وحاضر
هست نامش میان پرونده
بی خیالی برای هر دعوت
شاعران را مباد ارزنده
گرکه روزی به کار مشغولی
کن حواله یکی نماینده
هر که درطنزخود کم آورده
بنشیند به جای بیننده
یابگوید که طبع طنزم نیست
برود سوی ذوق آینده
نقداورابه جان ودل داریم
هرکسی کردنقدسازنده
آن عزیزی که غیبتش کبری است
میشود پس زجمع ماکنده
انجمن هم بدون ما باشد
تاابدماندگار وپاینده

وزن در مصرع 4 از دست فهندژ در رفته ،یکی اونو بگیره!!

جواب ها:

هدایت الله تهرانی نوبندگانی:

می دهم پاسخت کنون بنده
تاکه شایدکنی کمی خنده
بعدازاحوالپرسی وخوش و بش
باتوای مجری ونگارنده
یک دوجلسه چوکرده ام غیبت
شده ام عذرخواه وشرمنده
لیک امروزمی رسم به حضور
تندوباسرعت وشتابنده
داده ای درپیام خودهشدار
که بود تندوتیزوکوبنده
درپیامت زدی به نعل وبه میخ
نرم وآرام وهم گدازنده
روی هم رفته!شعرزیباییست
آفرین بادبرسراینده
مصرع چارمش!ولی دروزن
داشت مشکل که نیست زیبنده
زین جهت عذرخواهم ازاستاد
گرفضولی! نموده ام بنده
چون که حیف است این چنین شعری
حرف بیجا!درآن چپاننده.

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ ] [ 23:22 ] [ دبیر وبلاگ ]
جلسه امروز هم همون جای همیشگی برقرار شد

پیامک دعوت نامه:

طنازکه هست طنزاوقندونبات
باشدبه جهان وجوداوازبرکات
هرهفته بسوی انجمن می آید
داردبه هنرمندی خودنظم وثبات
شخصی که همیشه غیبتش طولانی ست
باید بفرستیم به روحش صلوات
هرکس که جواب این پیامک راداد
معلوم شودکه باشداینک به حیات

حواب ها:

شهدخت روستایی فارسی:

طنازی و شیرین تر از آن قند و نباتی
خوش و خلقی و خوش رویی و شیرین حرکاتی
در محفل رندان جهان جای تو خوش باد
بفرست  به روح من رفته صلواتی
دل زنده نشد با قلم طنز تو دیگر
هر چند که سرچشمه ی صد آب حیاتی
بردار قلم از سر این مرده که افسوس
کردی کفن پاک مرا جمله دواتی
اما چه عجیب است من و  انجمن طنز
هرهفته پیامک بزنیم با تل پاتی

عبدالمحمد صفازاده:

طناز که هست طنز او قند ونبات
طناز نباشد او بود قنادی
گرطنز بگوید او ولی باشد تلخ
باید برود برون از این ابادی
هالو که نگفت طنزی همچون حلوا
در بند فتاده در ره ازادی!!


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۴ ] [ 23:26 ] [ دبیر وبلاگ ]

جلسه ی این هفته هم طبق معمول تشکیل شد

پیامک دعوت نامه:


درهنرطبعی مصمم لازم است
همتی راقرص ومحکم لازم است
شوخ طبعی کارهربی ذوق نیست
این هنررامایه ای هم لازم است

اقتراح : ازپدردرروز مادرعذرخواهی میکنم                  فریدون هاشمی

جواب ها به دعوت نامه و اقتراح:


علی بهشت آیین:

از پدر در روز مادر عذر خواهی می کنم
آخر شب هم ز همسر عذر خواهی می کنم

 بعضی از کارهای خوانده شده:


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیستم آبان ۱۳۹۴ ] [ 23:13 ] [ دبیر وبلاگ ]
جلسه امروز هم با حول و قوه الهی همون جای همیشگی تشکیل شد

پیامک دعوت نامه:

نیش ها باز ولب ولوچه روان خواهد شد
چهره هاخرم و شاداب وجوان خواهد شد
 هرکه درانجمن طنزقدم بگذارد
بی خیال ازغم و اندوه جهان خواهد شد
چشم در راه که اینهفته بیایی ای دوست
 گرنیایی دل جمعی نگران خواهدشد

 اقتراح :       نیش ها باز ولب ولوچه روان خواهد شد                       فهندژ


جواب ها به پیامک و اقتراح:

ناصر زارعی :

نیش هابازولب ولوچه روان خواهد شد
«عالم  پیردگرباره جوان خواهدشد»

الهه خدام محمدی:

نیش هابازولب ولوچه روان خواهدشد
طنزهاسوی هدف،تیروکمانخواهدشد

می زنم پشت سرهم،دل خود راصابون
رانی وکیک یهو،توی دهانخواهدشد

خانم متوسل:
نیش هابازولب و لوچه روان خواهد شد
دلم هرهفته برای شمانگران خواهدشد

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۴ ] [ 19:46 ] [ دبیر وبلاگ ]
جلسه ي امروز هم طبق معمول در همان زمان و مكان تشكيل شد يعني 4 بعد از ظهر تالار حافظ سالن غزل

 


 پيامك دعوت نامه :

گرفتارشمایم مثل قلیون
و یا بهتر بگویم مثل افیون
بیا این چارشنبه ساعت چار
وگرنه میشود حالم دگرگون
هرآنکس مثل من شد بی بهانه
به وقتش میزند از خانه بیرون

اقتراح:
گرفتارشمایم مثل قلیون
       فهندژ

اینم سندش

جواب به پیامک و اقتراح:

منصور کیانی:

،،گرفتار شما یم مثل قلیون،،
چه در شیراز باشی یا که تهرون
ز بسکه کرده ای غیبت مکرر
دلم خونه دلم خونه دلم خون


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ششم آبان ۱۳۹۴ ] [ 19:56 ] [ دبیر وبلاگ ]
جلسه ی امروز هم در همان جای همیشگی (سالن غزل  تالار حافظ) برگزار شد .


پیامک دعوتنامه:

درجمع شما بدو بدو می أیم
چون گربه که بامیومیومی أیم
ازعشق شمابه گونه ای مستم که
درمحفلتان تلوتلومی أیم
اینهفته بیابه انجمن درسروقت
چون بنده که خودجلوجلو می أیم

  اقتراح :: درجمع شما بدو بدو می أیم  فهندژ

جواب پیامک و اقتراح:

هدایت الله تهرانی نوبندگانی:

درجمع شمابدوبدومیآیم
همچون فرسی!نه مثل گومیآیم
باکفشی وبا کلاهی وکله ی طاس
باروی خوش ولباس نو میآیم
درروزاگرنشدمیسربه یقین
هنگام غروب یاکه شومیآیم
گرچه شکمم گرسنه باشداما
نه بهرکباب یاچلومیآیم
نه آب زانگوربخواهم زشما
نه بهرشراب وآبجومیآیم
درمن نبودطمع نه بهردزدی
نه بهر چپاول وچپومیآیم
دانی که چراچنین شتابان باشوق
بالک ولک ویوتمه وشتومیآیم؟!
 ازبهرفراگیری طنازی وطنز
آنجاپی دانش وکتومیآیم

* یوتمه مخفف یورتمه.شتومخفف :اشتو


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ ] [ 23:46 ] [ دبیر وبلاگ ]

جلسه ي امروز هم در ميعادگاه هميشگي (تالار حافظ)  برگزار شد البته ساعت 4

پيامك دعوت نامه:

کسیکه شاعروطنازباشد
وآنهم بچه ی شیرازباشد
دمادم طبع پر ذوقش روانست
مثال مرغ پر أوازباشد
وگرنه بی هنر هم ازسرذوق
بیانش گاهگاهی  باز باشد
فهندژگرکندغیبت زیادی
تکبرداردوپرنازباشد

اقتراح:کسیکه شاعروطنازباشد  اسدالله فهندژ

جواب پیامک ها و اقتراح:

منوچهر بنان ماه:

كسي كه شاعر و طناز باشد
در شعرش هميشه باز باشد

علی اصغر نجفی (اغو):

کسی که طعم طنز ماچشیده
شده گاهی که ازخنده غشیده
ولی گاهی شده هم طنزماتلخ
که زیرا ذوق ماها ته کشیده


ادامه مطلب
[ چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴ ] [ 20:26 ] [ دبیر وبلاگ ]

 

جلسه ی امروز هم در همان جای همیشگی (سالن غزل  تالار حافظ) برگزار شد .


پیامک دعوتنامه:

مهر آمده ،مهربانی آغاز شده

تالار غزل به روی تو باز شده
هر کس که سه بار آمده محفل ما
 چشمش نزنم شاعرو طناز شده    محمد جاوید

اقتراح :مهر آمده مهربانی آغاز شده

جواب پیامک و اقتراح:

عبدالرضا قیصری:


مهر آمده ،مهربانی آغاز شده
سیم نول ما فتاده بر فاز شده
جاوید دوباره می رود مدرسه و
چشمش نزنم ببین عجب ناز شده!


کمال سام:

مهر آمده مهر بانی آغاز شده
با بچه ی پولدار هم آواز شده


ادامه مطلب
[ پنجشنبه نهم مهر ۱۳۹۴ ] [ 23:15 ] [ دبیر وبلاگ ]

جلسه ی امروز هم در همان جای همیشگی (سالن غزل  تالار حافظ) برگزار شد .

مجری جلسه ی امروز کمال سام ( خاتم الشعرا)  بود

پیامک دعوتنامه:


زطنازی دلی أرام داریم
کنار طنز وخنده نام داریم
خوشیم از اینکه گر چیزی نداریم
به شادی اختیاری تام داریم
بیادرانجمن این چارشنبه
که مجری هم کمال سام داریم

اقتراح :آزاده ی مابرگ سفرهیچ ندارد                      صائب

جواب ها به پیامک و اقتراح:

منوچهر بنان ماه:

آزاده ى ما برگ سفر هیچ ندارد
بر لوح دلش گردنه و پیچ ندارد

داریوش جاوید تاش:

آزاده ی ما برگ سفر هیچ ندارد
زنبیل وخرو بطری  وسن ایچ ندارد
ازبس که هوای مفتکی خورده دمادم
سفت است ونیاز به مهره وپیچ
***
کمال سام اگر آید به میدان
شود مجری بگردد راهبندان
چوبااجرای طنزآنچنانیش
نماید دوستان را شاد وخندان
زمان طنزخوانی بی کله خود
بمانند زورو آید به میدان
چنان خواند بدون من در آورد
که شوق سمع ماگردد دوچندان
ولی بانوربالا از نجابت
نظر دارد به طاق و سقف ایوان


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 23:41 ] [ دبیر وبلاگ ]
جلسه ی امروز هم در همان جای همیشگی (سالن غزل  تالار حافظ) برگزار شد چه شدنی !

مجری جلسه ی امروز ناصر زارعی (دایی ناصر ) دامَت طنزاتُ بود

پیامک دعوتنامه:


الاای أنکه طنازی ظریفی
شریف وصاحب روحی لطیفی
کمی باطبع خود بازی بفرما
که ده طناز رایکجا حریفی
بیادرانجمن زیراکه مجری
شود یک دایناسور مردشریفی


اقتراح:

دوست دارم بازکودک می شدم            راشد انصاری   

جواب ها به پیامک و اقتراح:

داریوش جاویدتاش:

سلامم برتوطنازعزيزم
كه اين هفته نمودي سورپريزم
-چنان كه دعوتم كردي به ژستي
 كه دايناسور به ميدان مي فرستي
زنام دايناسورمويم شده سيخ
مرازهره ترك بنمودي ازبيخ

بهرام غلامی (آبدانیو):

من دوست دارم باز کودک میشدم
در رکاب شاه تلخک میشدم....


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 22:58 ] [ دبیر وبلاگ ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

زرويي نصرآباد ميگويد:ته‌مایۀ طنز تلخ است،‌ مثل قهوه که هرچه هم شکر به آن بزنی، اگرچه ابتداشیرینی‌اش را حس می‌کنی؛ اما چیزی که در دهانت ته‌نشین می‌شود و مزه‌اش می‌ماند، همان تلخی‌ست
*********************
تمام رندها از یک قماشیم
نخود هستیم و در هرگونه آشیم
هر آن کس هر غمی دارد بخندد
که ما رندانه در هرجا باهاشیم
...............................................
طنز پردازيم و ذوقي اين هوا داريم ما
چار شنبه ها به دورهم صفاداريم ما
پس بيا تالار حافظ اندكي مانده به پنج
گرمي اين انجمن را از شما داريم ما

**************************
این وبلاگ متعلق است به موسسه ی فرهنگی هنری انجمن طنز فارس و قرار است آثار طنز اعضای این انجمن كه در جلسات هفتگي ارائه مي شود در این جا رونمایی شود.
این انجمن اولین انجمن طنزدر فارس و یا شاید در کشور است که بر اساس مجوز اداره ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در سال 1388 در اداره ی ثبت شرکت ها به شمارۀ 1452 به ثبت رسیده است.
جلسات انجمن چهار شنبه هر هفته از ساعت4.5تا 6.5 بعداز ظهر در تالار حافظ واقع در شیراز چهار راه حافظیه برگزار می گردد و ورود براي همۀ طنز دوستان آزاد است.

اعضا هيئت مؤسس انجمن :

1- سيد جعفر پيراسته
2- محمد جاويد

اعضاء هيئت مديره:

1- رحيم پيمان

2- اسدالله فهندژ سعدي

3- عبدالمحمد صفا زاده
بازرس:

داريوش جاويد تاش

*************************
از نظرات سود مند خود ما را در قسمت نظرات و يا در قسمت (تماس با ما) بهره مند نماييد.
امکانات وب
  • حمزه
  • خوانندگان و بازیگران
  • قالب وبلاگ